Saturday, February 27
Shadow

Dusobanukirwe n’amwe mu mategeko agenga ubukerarugendo (igice cya mbere)

Hari bamwe bafata ubukerarugendo nk’aho ari ikintu cyoroshye kandi cyakorwa n’uwo ari we wese. Nyamara kugira ngo ibikorwa by’ubukerarugendo bitange umusaruro uhagije ni ngombwa ko habaho ababisobanukiwe kandi bagakurikiza amategeko yashyiriweho uru rwego rwihariye. Mukerarugendo.rw yiyemeje kubanyuriramo amategeko y’ingenzi agenga ubukerarugendo muri rusange. Ibi ntabwo bivuze ko amategeko y’ubukerarugendo ari amwe mu bihugu byose byo ku isi ahubwo turerekana imirongo nyamukuru igenderwaho mu kugena ayo mategeko.

Amategeko arebana na ba mukerarugendo bo mu gihugu imbere n’abava mu gihugu bajya mu kindi (inbound-outbound travel regulations)

Mukerarugendo agomba gukurikiza amategeko yo mu gihugu arimo. Abakora ubucuruzi bwo mu rwego rw’ubukerarugendo na bo bagomba kuba bazi neza ayo mategeko.

  1. Ibirebana na passport na visa.

Ni ngombwa ko umuntu winjira mu gihugu kindi aba yitwaje urupapuro rw’inzira (passport) cyangwa se urundi rurusimbura nka laisser passer cyangwa ikiranga umuntu kemeranyijweho n’ibihugu runaka. Ibi bijyana no kuba igihugu ugiyemo cyarakwemereye visa igomba kumara igihe runaka.

  1. Ibirebana n’impushya zihariye zo gusura ahantu

N’ubwo iyo umuntu yahawe visa nka mukerarugendo aba yemerewe gutembera muri icyo gihugu, hari igihe biba ngombwa ko asaba uruhushya rwihariye rwo gutemberera ahantu runaka mu icyo gihugu nko ku birwa mu nzuzi, n’ahandi

  1. Ibirebana na gasutamo

Kwinjiza ibintu runaka mu kindi gihugu hari aho biba byemewe hakaba n’aho babibuza. Ibyo bintu bishobora kwinjizwa mu gihugu runaka ariko ahandi ntibyemerwe ni nk’inzoga zikaze, amafaranga y’amahanga, itabi, intwaro, amavuta yo kwisiga, imibavu n’ibindi.

Mark MUKAMA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *